Sản phẩm thay đổi bao bì tháng 6/2023

💞 Khoác "chiếc áo mới" cho những sản phẩm có SKU sau: TZIP00001281; MBTP00004541; MBTP00030102; MBTP00006170; MBTP00006057. Giá trị & chất lượng ở cả bao bì cũ và mới là không thay đổi. 

Sản phẩm

Bình luận của khách hàng