SeaLord

Với các hoạt động đánh bắt ở New Zealand, Australia và Mauritius, Sealord là một trong những công ty thủy sản lớn nhất ở Nam bán cầu.

Bao gồm cả hoạt động đánh bắt cá biển sâu và nuôi trồng thủy sản có vây bền vững, Sealord sử dụng hơn 1.000 người ở New Zealand và 240 người ở nước ngoài.

Chuyên về đánh bắt, chế biến, phân phối và tiếp thị, Sealord xuất khẩu 90% sản lượng khai thác của chúng tôi ở các dạng đông lạnh khác nhau đến 40 quốc gia.

Những người của Sealord đam mê đánh bắt cá, sự đổi mới, hải sản ngon, hạnh phúc của nhau và môi trường thông qua văn hóa dựa trên giá trị của Sealord.

Một trong những công ty có hạn ngạch lớn nhất ở New Zealand khai thác hải sản bền vững, Sealord cũng sở hữu Petuna Aqu Nuôi trồng và Sealord King Reef ở Úc.

Được thành lập tại Nelson, New Zealand hơn 60 năm trước, ngày nay Sealord thuộc sở hữu của người Maori thông qua Moana New Zealand và công ty thủy sản toàn cầu Nippon Suisan Kaisha, Ltd (Nissui).