HÀNG MỚI VỀ: TÔ-DĨA-HỘP BÃ MÍA PHÂN HUỶ SINH HỌC KOKUSAI